Handlingsplaner

”VORT TUNE” vil i den kommende periode i samarbejde med engagerede Tune-beboere arbejde for mere konkrete tiltag/planer indenfor nedenstående emner. Det skal bemærkes at underpunkterne kun er udgangspunkter til videre diskussion.

 • Natur og miljø; Vi skal være en grøn landsby omgivet af hede, bakker, skov og andre rekreative områder med baggrund i naturen.
  1. I samarbejde med ansvarlige myndigheder, at sikre kvaliteten af de natur/skovrejsningsområder der allerede er blevet oprettet. d.v.s. sikre anvendelige parkeringsområder, markerede stier, vildt- og natur pleje og oprette oaser der kan være attraktive for de besøgende.
  2. Medvirke til at der kommer flere attraktive naturområder der ikke blot kan anvendes af gående men også sportsaktive.
  3. Der skal plantes flere træer langs vores veje og gerne sås vilde blomster i rabatterne.
  4. Tune by skal indrammes af røde byporte så byen får en naturlig afgrænsning og ingen er i tvivl om hvor den reducerede hastighed starter og slutter.
  5. Tune Parkvej skal laves til en parkvej med naturlige grønne chikaner, brolægning mellem vejen og de huse der har direkte adgang til vejen og brolagte parkeringsmuligheder i det nuværende grønne rabatområde mod Lundegårdshaven og Lundegårdsparken. Vejen skal være byens ”entre”
  6. Der skal etableres sikre forhold for fodgængere, løbere og cyklister. Bl.a. skal der arbejdes på at lave cykelsti mellem Tune og Karlslunde.
  7. Der skal afklares hvad der skal til for at få Hedelands Veteranbanes sporføring til at ende i Tune.
 • Medindflydelse på den kommunale dagsorden.  
 • Vi vil danne et organ der primært er funderet i Tune lokalrådsforening og VORT TUNE, der altid skal være med i processen og have høringsret når politikerne i Greve Kommune vil indføre nye tiltag i byen. Det være sig vejomlægninger, nye lokalplaner, større anlægsarbejder eller nye udstykninger. Vi vil væk fra at være en del af udkants Greve,- vi vil have mulighed for at kunne påvirke planer og initiativer så det kommer til gode for Tunes beboere og i øvrigt følger vores strategi for byen.
 • Ved en positiv dialog med byens politikere skal, vi sikre maksimal medindflydelse på byens udvikling og strategi.

 

  1. Vi skal sikre vores gennemslagskraft overfor kommune og dens politikere, ved at etablere et godt samarbejde/netværk til alle foreninger i Tune. Af disse kan nævnes; Tune kabelnet, erhvervsforeninger, centerforeningen, grundejerforeninger, diverse ungdomsforeninger, ældreforeninger og Tune IF.
  2. Vi vil arbejde på at få etableret et lokal borgerservice kontor i Tune.
  3. Vi vil være med til at arrangere et lokalt valgmøde i Tune, i forbindelse med kommunalvalget i oktober.
  4. For at være med til at give størst mulig tryghed for borgerne i Tune by, vil vi bl.a. arbejde på at få Tryg fonden til at arrangere et tryghedsmøde i byen, i stil med det der blev afholdt i Greve tidligere på året.
 •      Kulturliv og skole.
  1. Der skal arbejdes på at gøre Tunes skoler Højen og Lunden til attraktive skolesteder for byens børn og unge.
  2. For at tiltrække skolebørn til området, skal der kigges på muligheden for at oprette en friskole i byen. Der skal måske indledes et samarbejde med folkene bag den private børnehave.
  3. Der skal arbejdes på diverse tilbud til de unge i byen udover idræt. Bl.a. skal det arbejdes på at få konverteret den gamle bodega til et kultur/mødested, så man i samarbejde med Tune Borgerhus kan få stablet en række arrangementer og aktiviteter på benene for alle generationer.
  4. Tune Kirke skal også sammen med Borgerhuset og evt. ”Bodegaen” indgå som et mere integreret kultursted i Tune by.
  5. Der skal også arbejdes på at gøre et forsøg på at gendanne Tune Lokal TV.
 • Selvstyre.
     1. Vi vil indenfor lovens rammer, arbejde på at få etableret en organi-sation der kan administrere et begrænset form for selvstyre for Tune by. Det kan bl.a. være indenfor styring og prioritering af;
       1. Kultur og fritid
       2. Vedligeholdelse af de grønne arealer,
       3. Snerydning,
       4. Vedligeholdelse af veje og stier
       5. Overvågning af diverse mindre entreprenør arbejder.

 

Selvstyret tænkes funderet i Tune lokalrådsforening og udvalg som ”VORT TUNE”.